Rekrutacja do gimnazjum

Kwestionariusz klasa ogólna
kwestionariusz osobowy (wniosek o przyjęcie do gimnazjum) w ciągu roku szkolnego


klasa językowaWymiar godzin z języków obcych:

• język angielski 4 godz./tyg. w całym cyklu kształcenia
• język niemiecki 3 godz./tyg. w całym cyklu kształcenia dla uczniów rozpoczynających naukę oraz kontynuujących

Zwiększenie ilości godzin oznacza intensywny, stały kontakt z językiem obcym oraz rozwijanie wszystkich sprawności i lepsze przygotowanie do egzaminów językowych.

W trakcie realizacji zajęć z języka angielskiego, oprócz obowiązkowych treści leksykalnych i gramatycznych, przewidziano poszerzenie wiadomości z zakresu kultury, literatury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych. Program zakłada również stopniowe wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego tj. CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pewne treści nauczania oraz fachowe słownictwo z przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego będą nauczane w języku angielskim.

Oprócz tradycyjnych zajęć w klasie, proponujemy inne aktywności.

W ramach lekcji języka angielskiego:
• udział w imprezach i konkursach językowych
• inscenizacje sztuk anglojęzycznych
• udział w międzynarodowych projektach internetowych e-Twinning
• udział w europejskich projektach wielostronnej współpracy szkół w ramach programu UE Erasmus+

Z języka niemieckiego zakładamy stałą współpracę z Instytutem Goethego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w Tarnowie polegającą na:

• przygotowaniu chętnych uczniów do egzaminu zewnętrznego Goethe-Zertifikat A1 lub A2: Fit in Deutsch 1 lub 2
• korzystaniu z bazy materiałów dydaktycznych Instytutu Goethego
• zwiedzaniu wystaw organizowanych przez Instytut Goethego
• udziale w imprezach organizowanych pod patronatem Instytutu Goethego oraz PWSZ w Tarnowie
• udziale w warsztatach i zajęciach animacyjnych
• udziale w Międzynarodowym Projekcie Internetowym Bild der Anderen
• udziale w konkursach zewnętrznych

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI DO KLASY
JĘZYKOWEJ Z POSZERZONYM PROGRAMEM W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

1. Kwestionariusz klasa językowa – druk dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej
4. Pisemna zgoda rodziców na kandydowanie i późniejsze uczęszczanie dziecka do klasy językowej

5. Podstawa rekrutacji:

a. Pod uwagę będą brane oceny końcoworoczne uzyskane z języków obcych oraz wynik
sprawdzianu po klasie szóstej z części językowej

b. Przydział do grup językowych nastąpi w oparciu o wewnętrzny test kompetencji
językowych (dotyczy uczniów kontynuujących naukę języka obcego)

Kwestionariusz klasa językowa


klasa rekreacyjno_zdrowotna_1W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzesku powstanie pierwsza klasa o profilu zdrowotno- rekreacyjnym.

W tej klasie przewidziane są dodatkowe 4 godziny zajęć tygodniowo na aktywność sportowo- rekreacyjną.

Program jest bardzo atrakcyjny i składa się między innymi z takich form aktywności jak:

◊ turystyka górska
◊ rajdy, biwaki
◊ elementy surwiwalu
◊ tenis ziemny
◊ nordic walking
◊ aerobic
◊ pływanie
◊ wycieczki rowerowe
◊ kręgle.

Zawiera również bloki teoretyczne:
◊ pierwsza pomoc przedmedyczna,
◊ elementy dietetyki,
◊ wychowanie komunikacyjne,
◊ edukacja psychospołeczna w wychowaniu zdrowotnym ( np. komunikowanie się, asertywność, emocje, zasady zdrowego stylu życia, nowe techniki uczenia się i zapamiętywania).

Zasady rekrutacji:

Nie musisz być wyjątkowo sprawny fizycznie, wystarczy że:

◊ interesujesz się zdrowiem, turystyką,
◊ lubisz rekreację fizyczną na świeżym powietrzu,
◊ nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności sportowej (zaświadczenie lekarskie),
◊ masz minimum dobre zachowanie i zgodę rodziców.

Jeśli odpowiesz sobie twierdząco na te pytania to jest to klasa dla Ciebie 🙂

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt i szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły- telefon: 14 68 63 290

Kwestionariusz – klasa zdrowotno-rekreacyjna 


YouTube Preview Image