Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Wdrażanie projektu ZPB w naszej szkole

W roku szkolnym 2007/2008 Publiczne Gimnazjum Nr1  im. Królowej Jadwigi w Brzesku przystąpiło do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  realizowanego na terenie województwa małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Projekt w swoich założeniach opiera się na wzorcach stworzonych przez policję holenderską i stanowi bazę , na której konstruowane są projekty uwzgledniające specyficzne problemy i potrzeby poszczególnych społeczności szkolnych.

Zgodnie z wymogami regulaminowymi projektu przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród trzech grup respondentów ; uczniów , rodziców i nauczycieli. Wyniki diagnozy pozwoliły na identyfikację istniejących problemów ,określenie priorytetów naszych działań  oraz dobór partnerów mających realny wpływ na rozwiazywanie występujących zagrożeń.W czasie spotkania z partnerami  wypracowano kompleksowy system działań, których celem była  ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie przejawów zaburzonego zachowania.

Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, zebrane w trzech obszarach : organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym. Poprzez realizowane działania dążyliśmy do  zapewnienia uczniom warunków, sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi oraz zapewnienia bezpieczeństwa  w budynku szkoły  i na jej terenie.

06.10.2009r otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
na lata 2009 – 2011.

Kontynuacja projektu ZPB

Lata 2009/200 i 2010/2011 to  czas kontynuacji działań uwzględnionych w Aneksie do Planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Priorytetem  działań w ramach programu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły. Przy czym  bezpieczeństwo traktowane było  kompleksowo –jako  zagrożenie przestępczością, ale również  zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym oraz budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni przyjaznej dla uczniów

Po dwóch latach realizacji zadań złożono wniosek o przedłużenie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na kolejne pięć lat.

Po przeprowadzonym w dniu 18.05.2011 r audycie, przedłużono ważność certyfikatu na 5 lat czyli na lata 2011-2016

Zintegrowany Plan Działania na okres 5 lat zakładał m. innymi

 • podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły;
 • zaprojektowanie przestrzeni szkolnej tak, aby zapewniała uczniom poczucie bezpieczeństwa: wycięcie zbędnej zieleni ograniczającej widoczność wokół budynku;
 • dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych ,doświetlenie terenu wokół szkoły
 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem;
 • edukację prawną społeczności szkolnej poprzez zapoznanie z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach sprawców czynów karalnych;
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole /organizację zajęć integracyjnych/
 • dostosowanie programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły do indywidualnych potrzeb uczniów
 • prowadzenie systematycznej i skutecznej oraz szeroko rozumianej profilaktyki
 • zwiększenie ilości patroli Policji w okolicach szkoły
 • prowadzenie zajęć z uczniami na tematy dotyczące odpowiedzialności, sposobów radzenia sobie z emocjami, reagowanie na każdy niepokojący sygnał przejawów negatywnego zachowania,
 • współpracę nauczycieli w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, proponowanie nowych metod zaradczych, działań prowadzących do integracji Szkoły;
 • uczestnictwo wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji w szkoleniu BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje pedagogiczne

Nasze różnorodne działania , zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli zostało docenione i po spełnieniu wymagań formalnych w roku 2016 otrzymaliśmy TYTUŁ LIDERA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA BEZPIECZEŃSTWO”

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu realizowaliśmy cykliczne zadania i wdrożyliśmy nowe pomysły i przedsięwzięcia skutkujące podniesiemy poziomu bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą oświaty reaktywowano szkołę podstawową i po raz pierwszy od 13 lat na naszych korytarzach pojawili się uczniowie klasy 1.

Celem działań podejmowanych w ramach ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA w br szkolnym są:

 1. Oddzielenie parteru z przeznaczeniem dla dzieci młodszych / wstawienie drzwi oddzielających część parteru od reszty szkoły /
 2. Remont toalet i przystosowanie ich dla uczniów klasy 1
 3. Remont sal lekcyjnych wyposażenie i dostosowanie do potrzeb pierwszoklasistów
 4. Szerokie propagowanie założeń projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa wśród nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez stronę internetową,  godz. wychowawcze, zebrania śródokresowe, tablicę ogłoszeń.
 5. Systematyczne diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie bezpieczeństwa przy pomocy ankiet, rozmów, obserwacji itp.
 6. Realizacja programów profilaktycznych kształtujących wśród  uczniów postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 7. Tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 8. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed lekcjami, podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych, w czasie dojazdów, zawodów sportowych oraz działalności i rekreacyjno-sportowej dyskotek, imprez szkolnych oraz wycieczek ( w tym zagranicznych) i wyjazdów edukacyjnych
 9. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
 10. Rozwijanie samorządności uczniów oraz zachowań prospołecznych